VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7067/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch Viện KHXH Đỗ Hoài Nam dự Hội nghị quốc tế ở Campuchia

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Viện Khoa học xãhội Việt Nam tại văn bản số 1388/KHXH-QT ngày 22 tháng 11 năm 2007 về việc cánbộ đi công tác ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Chủ tịch Viện Khoa học xãhội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đi Campuchia dự Hội nghị quốc tế về các giá trị vănhóa Đông Nam Á tổ chức tại PhNôm Pênh, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm2007. Các chi phí vé máy bay, về quốc tế, ăn, ở, đi lại trong Campuchia do ViệnHàn Lâm Hoàng gia Campuchia đài thọ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;p
- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc