THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 707/TTg-QHQT V/v phê duyệt danh mục Dự án do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3238/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Các kịch bản về nước biểndâng và khả năng giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Việt Nam", do Chính phủVương quốc Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là835.670 USD (tương đương với 4.429.051 Cua ron Đan Mạch).

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt vàtriển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c)- Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Pham Gia Khiêm