BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7076/TCHQ-KTTT
V/v: xin miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 778/CV-ĐHBK-TB ngày 03/10/2007 của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội về việc xinmiễn thuế nhập khẩu cho thiết bị hệ thống điện thoại vô tuyến nội thị PHS 1900MHzdo ZTE Corporation Trung Quốc tặng cho Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Để xử lýtrường hợp này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểmtra lại hồ sơ nhập khẩu của Công ty dịch vụ vật tư Bưu điện Hà Nội và diễn biếnsự việc; báo cáo về Tổng cục trước ngày 20/12/2007 về các nội dung sau:

1. Thời hạn được phép tạm nhập táixuất của số hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai số 81/NK /TX tại Chi cục Hải quanquản lý hàng đầu tư gia công Hà Nội - Cục Hải quan Tp Hà Nội do Công ty dịch vụvật tư Bưu điện Hà Nội làm thủ tục;

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nộiđã quản lý và theo dõi số hàng tạm nhập tái xuất trên như thế nào? Gửi kèm bản saobộ hồ sơ hải quan của lô hàng trên về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT XNK);

3. Thực tế hiện nay số hàng hóa trêndo đơn vị, tổ chức nào quản lý và sử dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An