THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 708/TTg-QHQT V/v tiếp nhận dự án chuyển giao kiến thức phòng ngừa tội phạm ma túy do Hàn Quốc tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2874/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2008) về việc tiếp nhận dự án "Chuyểngiao kiến thức phòng ngừa tội phạm ma túy" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt việc tiếp nhận dự án "Chuyển giao kiếnthức phòng ngừa tội phạm ma túy giữa Hàn Quốc và ASEAN tại Việt Nam" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại. Bộ Công an thực hiện việc thẩm địnhvà ra quyết định phê duyệt dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụngODA;

2. Đồng ý cơ quan thực hiện dự của Bộ Công an tiếp nhận 2 xeô tô nhãn hiệu SantaFe và Starex để phục vụ các hoạt động của dự án;

3. Về cách tính các loại thuế đối với 02 xe ô tô này, giaoBộ Tài chính giải quyết cụ thể theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Nơi nhận:- Như trên;- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;- Tổng cục Hải quan;- VPCP: BTCN, các PCN Kiều Đình Thụ, Nguyễn Quốc Huy,T, các Vụ: TH, KTTH, NC, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Pham Gia Khiêm