THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 709/TTg-KTN V/v Phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 949/BNN-KH ngày 11 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầutư (công văn số 3139/BKH-KTNN ngày 02 tháng 5 năm 2008), Tài chính (công văn số 5138/BTC-ĐT ngày 7 tháng 5 năm 2008) về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộngcống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệtDự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để có cơ sở triểnkhai công tác chuẩn bị kỹ thuật và hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng theoquy định.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vàonguồn vốn ngân sách tập trung hàng năm để thực hiện Dự án nêu trên./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KTTH, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải