VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7094/VPCP-DK
V/v xử lý phát sinh hợp đồng đóng mới tàu dịch vụ đa năng của XNLD Vietsovpetro

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét báo cáo của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam tại công văn số 6955/DKVN-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2007 về việc xử lýphát sinh hợp đồng đóng mới tàu dịch vụ đa năng của Xí nghiệp liên doanhVietsovpetro, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Namchỉ đạo Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro khẩn trương thu hồi số tiền mà côngty Amur Shipbuilding Plant phải hoàn trả; đồng thời có phương án thay thế, bảođảm hoạt động sản xuất bình thường của Xí nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- XNLD Vietsovpetro;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Q (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý