THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 710/TTg-KTN V/v chuyển nhượng tài sản nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 151/TTr-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2007), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 1026/BTC-QLCS ngày 23 tháng 01 năm 2008), Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ(công văn số 1180/UBND-QH ngày 03 tháng 3 năm 2008) về việc chuyển nhượng tàisản nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm việc chophép bán cơ sở nhà, đất tại số 25 Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ cho Ngânhàng Thương mại Cổ phần Phương Đông không đúng thẩm quyền theo quy định củapháp luật.

2. Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán chỉ định cơ sởnhà, đất tại số 25 Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ cho Ngân hàng Thương mại Cổphần Phương Đông theo giá đã được Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam(Bộ Tài chính) thẩm định tại Chứng thư số Vc 03/ 11/336/BĐS ngày 12 tháng 11 năm2003.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển toàn bộ số tiền đã thuđược từ việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà,đất tại số 25 Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ sau khi trừ đi các chi phí liênquan nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTgngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lýnhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TTĐT;- Lưu: Văn thư, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải