VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7100/VPCP-VX
V/v triển khai thực hiện Dự án "Cung thi đấu điền kinh trong nhà"

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc xây dựng và triển khai thực hiện Dự án"Cung thi đấu điền kinh trong nhà" theo yêu cầu, nhiệm vụ nêu tại vănbản số 247/TB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Xây dựng và các cơ quan chuẩn bị báo cáo việc xây dựng nhiệm vụ thiết kếvà các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Cung thi đấu, báo cáo Phó Thủ tướng vàongày 11 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP,
- Lưu: VT, VX (3b) vtp.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản