VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7101/VPCP-QHQT
V/v: tiếp nhận xe ô tô do AusAID tặng

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoặch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 834/CV-UB ngày 30 tháng 9 năm 2002) và ý kiến của Bộ tài chính (công văn số 11467 TC/VT ngày 24 tháng 10 năm 2002), Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức tiếp nhận và sử dụng chiếc xe nói trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng chính Chủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy