VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7112/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của UBND TP Cần Thơ về dự án chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Ngày 05 tháng 11 năm 2007, Đoàn Đạibiểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có thư gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghịPhó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân thànhphố Cần Thơ tại công văn số 3765/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2007 về việc giaoDự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực cho Trung tâm Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt.

Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Bộ CôngThương có công văn số 3443/BCT-TTTN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này nhưsau:

Sau khi nhận được công văn số 3765/UBND-KT của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nói trên, ngày 28 tháng 08 năm 2007, BộCông Thương đã có công văn số 0561/BCT-TTTN trả lời Ủy ban nhân dân thành phốCần Thơ theo hướng Bộ Công Thương ủng hộ các chủ trương, giải pháp của Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ đầu mối nóitrên, bảo đảm hiệu quả đầu tư và bảo đảm hiệu quả hoạt động khi công trình hoànthành, đưa vào sử dụng (xin gửi kèm theo công văn số 0561/BCT-TTTN).

Văn phòng Chính phủ đã báo cáo vàđược Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với phương án xử lý của Bộ Công Thươngvà của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin thông báo để Đoàn Đại biểu Quốchội thành phố Cần Thơ biết, tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- UBND Thành phố Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: TH, V.III, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy