BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 712/BNN-KHCN
V/v: cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn KHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
- Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
- Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền núi phía Bắc
- Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên
- Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội
- Trường Đại học Nông lâm nghiệp Tây Bắc
- Trường Đại học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

Giai đoạn 2007 - 2012 Chính phủViệt Nam và Chính phủ Đan Mạch tiếp tục hợp đồng trong lĩnh vực Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thông qua Chương trình “Hỗ trợ Chương trình phát triểnnông nghiệp và nông thôn – (ARD SPS)”, bao gồm một hợp phần Trung ương và mộthợp phần tỉnh. Các tỉnh được Chương trình hỗ trợ là Đăk Lăk, Đăk Nông, Lào Cai,Lai Châu, Điện Biên.

Hợp phần Trung ương, do Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn quản lý, gồm hai tiểu hợp phần. Vụ Khoa học côngnghệ được bộ giao nhiệm vụ thực hiện tiểu hợp phần 2: “Các phương pháp tiếp cậnmới cho sinh kế miền núi bền vững”. Nhiệm vụ chính của tiểu hợp phần này làtriển khai các đề tài, dự án phục vụ cho sinh kế của đồng bào thuộc các tỉnhtrong Chương trình nói riêng và đồng bào miền núi nói chung.

Căn cứ văn kiện Chương trình, BộNông nghiệp và phát triển sẽ thành lập Hội đồng khoa học công nghệ để tư vấncho tiểu hợp phần 2 trong việc xác định định hướng và nội dung của các đề tài,dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ Khoa họccông nghệ trân trọng đề nghị quý cơ quan cử 01 chuyên gia tham gia Hội đồngtrên. Chuyên gia được cử cần đáp ứng các yêu cầu sau:

* Có kinh nghiệm về nghiên cứukhoa học, quản lý hoặc tư vấn chính sách.

* Có hiểu biết về sinh kế củađồng bào vùng cao.

* Có thời gian và tự nguyện thamgia các phiên họp của Hội đồng.

Công văn cử người xin gửi về VụKhoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, BaĐình, Hà Nội và đề nghị quý cơ quan cung cấp các thông tin sau đây để thuậntiện liên lạc sau này: chức vụ, học hàm, học vị, số điện thoại (cơ quan, diđộng), địa chỉ E-Mail.

Kính mong được sự hợp tác củaquý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Triệu Văn Hùng