BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 713/TCT-KK
V/v Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất khép kín

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trảlời Công văn số 1706/CT-KK &KTT ngày 23/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vềviệc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Tổng Công ty GiấyViệt Nam và các Lâm trường cung cấp nguyên liệu từ sản phẩm rừng trồng, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1.Theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

-Điểm 1.2 (c.3), mục III, Phần B quy định: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đốivới cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản cótổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung cósử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; … được xác địnhnhư sau: Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịchvụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu: đầu tư xây dựngcơ bản, sản xuất, chế biến; … Việc kê khai nộp thuế GTGT thực hiện tại Vănphòng trụ sở chính”.

-Điểm 2.10, mục II, Phần C quy định: “Các Tổng công ty, Công ty căn cứ vào tìnhhình tổ chức và hoạt động kinh doanh của cơ sở mình, xác định và đăng ký cụ thểđối tượng thuộc diện phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nơi đặt trụ sởchính của cơ sở kinh doanh. Trường hợp cần áp dụng việc kê khai, nộp thuế GTGTkhác với hướng dẫn trên đây thì Tổng công ty, Công ty thực hiện sau khi có vănbản đồng ý của Bộ Tài chính”.

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên, do công văn của Cục Thuế hỏi không khẳng định rõ môhình tổ chức sản xuất, hạch toán kế toán của toàn bộ hệ thống Tổng công ty GiấyViệt Nam, nên Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

-Trường hợp Tổng Công ty Giấy Việt Nam là cơ sở tổ chức sản xuất khép kín, hạchtoán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung, có sử dụng sản phẩm ở các khâu sảnxuất nông nghiệp, lâm nghiệp ở các Lâm trường trực thuộc làm nguyên liệu đểtiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Tổng Công ty GiấyViệt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụcho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất,chế biến. Việc kê khai nộp thuế GTGT thực hiện tại Văn phòng trụ sở chính củaTổng Công ty Giấy Việt Nam. Các Lâm trường không được kê khai thuế GTGT đầu vàođể khấu trừ đối với sản phẩm rừng trồng cung cấp cho Tổng Công ty Giấy ViệtNam.

-Trường hợp Tổng Công ty Giấy Việt Nam có hình thức tổ chức sản xuất và hạchtoán không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 1.2 (c.3), mục III, Phần B và điểm2.10, mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, thì đề nghị Tổng Côngty Giấy Việt Nam có văn bản gửi về Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng đối vớiviệc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

2.Để có căn cứ trả lời việc kê khai, nộp thuế GTGT của Tổng công ty Giấy Việt Namđúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT và phù hợp với mô hình tổchức sản xuất thực tế của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, đề nghị Cục Thuế tỉnh PhúThọ làm việc với Tổng Công ty Giấy Việt Nam và làm rõ các nội dung sau:

-Mô hình tổ chức sản xuất và hạch toán kế toán của toàn hệ thống Tổng Công ty GiấyViệt Nam.

-Tư cách pháp nhân của các Lâm trường trực thuộc Tổng công ty giấy như thế nào(đầy đủ hay không đầy đủ); Hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh của các Lâmtrường; chi sản xuất sản phẩm rừng trồng để cung cấp nguyên liệu cho Tổng côngty hay có phát sinh doanh thu từ các hoạt động kinh doanh; dịch vụ ngoài việccung cấp sản phẩm rừng trồng làm nguyên liệu giấy cho Tổng công ty.

Kếtquả làm việc báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 20/2/2008.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến