BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 714/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn một số thủ tục về đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 22/3/2008, VụXây lắp - Bộ Xây dựng đã làm việc với Sở Xây dựng và một số Ban quản lý dự án củatỉnh Vĩnh Phúc để nắm tình hình và trao đổi một số nội dung về quản lý đầu tưxây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, quảnlý năng lực hoạt động xây dựng và việc sắp xếp các Ban quản lý dự án trên địabàn tỉnh.

Sau khi nghe SởXây dựng và các Ban quản lý dự án báo cáo, Bộ Xây dựng nhận thấy những năm gầnđây tốc độ thu hút đầu tư xây dựng của tỉnh Vĩnh Phúc tăng nhanh cả về số lượngdự án và giá trị đầu tư. Để quản lý đầu tư xây dựng và trật tự xây dựng, Uỷ bannhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời ban hành các văn bản quy định và hướng dẫntriển khai thực hiện các nội dung liên quan đến các lĩnh vực này. Nhìn chungcác văn bản đã ban hành đều bám sát quy định của các Nghị định và các văn bảnhướng dẫn của Bộ Xây dựng. Các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo trìnhtự, thủ tục đầu tư xây dựng; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựngchấp hành các quy định của pháp luật và quy định của địa phương. Về cấp giấyphép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đã phân cấp mạnh, bước đầu đã đi vàonền nếp.

Tuy nhiên, việcxác định chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồnvốn ODA) và việc sắp xếp các Ban quản lý dự án chưa tuân thủ theo quy định củapháp luật về xây dựng, cụ thể:

1. Về xác địnhchủ đầu tư và thành lập Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh VĩnhPhúc đầu tư từ nguồn vốn ODA Nhật Bản:

- Căn cứ Quyết địnhphê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện môi trường đầu tư tỉnhVĩnh Phúc đầu tư từ nguồn ODA Nhật Bản thông qua Ngân hàng quốc tế Nhật Bản(JBIC) cho thấy mục tiêu đầu tư là xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật(giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, lưới điện, …). Do vậy, têncủa dự án không phù hợp với nội dung của dự án; đề nghị xem xét điều chỉnh lạicho phù hợp.

- Dự án đã được Thủtướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 1068/TTg-CN ngày 02/8/2005; Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án này.Như vậy, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ, dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnhVĩnh Phúc quyết định đầu tư thì Uỷ ban nhân dân tỉnh không làm chủ đầu tư các dựán này, mà Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho đơn vị quản lý, sử dụng làm chủ đầutư; trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng không đủ điều kiện để làm chủ đầu tư thìUỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở chuyên ngành thích hợp làm chủ đầu tư. Đơn vịquản lý, sử dụng phải cử người tham gia cùng đơn vị được giao làm chủ đầu tư đểquản lý thực hiện dự án và nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Cũng theo quy địnhtại khoản 16 Điều 4 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP thì chủ đầutư là đơn vị được cơ quan chủ quản (Uỷ ban nhân dân tỉnh) giao trực tiếp quảnlý, sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng để thực hiện dự án và quản lý sử dụng côngtrình sau khi dự án kết thúc.

Đối chiếu với cácquy định nêu trên thì dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc do Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là cấp quyết định đầu tư đồng thời là chủ đầu tư,nhưng không phải là đơn vị quản lý, sử dụng công trình là không đúng với quy địnhcủa pháp luật hiện hành. Đồng thời tại khoản 13 Điều 1 của Quyết định số 2632/QĐ-CT ngày 20/9/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Ban quảnlý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm vụ quản lý, sử dụngnguồn vốn ODA và vốn đối ứng để thực hiện dự án (như vai trò chủ đầu tư); saukhi hoàn thành Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị sử dụng, vận hành đượcxác định tại khoản 14 Điều 1 của Quyết định số 2632/QĐ-CT (như: Công ty cấpthoát nước và môi trường số 1, Công ty điện lực 1) là không đúng với quy địnhhiện hành.

2. Về thành lậpBan quản lý dự án công trình giao thông 2 thuộc Sở Giao thông vận tải:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Xây dựng và khoản 11 Điều1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, người quyết định đầu tư chỉ quyết định hìnhthức quản lý dự án. Trường hợp người quyết định đầu tư cho phép áp dụng hình thứcchủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư quyết định thành lập Ban quảnlý dự án để giúp mình quản lý thực hiện dự án. Theo khoản 12Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ dochủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư uỷ quyền.

Tuy nhiên, căn cứQuyết định số 131/QĐ-CT ngày 18/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vềviệc thành lập Ban quản lý dự án công trình giao thông 2 thuộc Sở Giao thông vậntải cho thấy Ban quản lý dự án này không phải là đơn vị thuộc chủ đầu tư nhất địnhnào, mà là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải hoàn toàn kinh phí hoạt động,có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng có chức năng quản lý dự án các côngtrình giao thông là chấp nhận được.

Song, tên gọi cầnnghiên cứu điều chỉnh lại cho phù hợp, tránh sự nhầm lẫn với Ban quản lý dự ándo chủ đầu tư thành lập. Ban quản lý dự án này không được giao làm chủ đầu tưcác dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Hoạt động của Ban quản lý dự án như đốivới tư vấn quản lý dự án. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án này do chủđầu tư giao, thông qua hợp đồng. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,trường hợp không thành lập Ban quản lý dự án, chủ đầu tư vẫn phải có bộ phận đểtheo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký kết với tư vấn quản lý dự án (hoặc Banquản lý dự án hoạt động như tư vấn quản lý dự án).

3. Về thành lậpBan quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên và một số Ban quản lý dự áncông trình xây dựng cấp huyện:

Việc thành lập Banquản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên và một số Ban quản lý dự án côngtrình xây dựng cấp huyện (như Ban QLDA công trình huyện Vĩnh Tường) để làm chủđầu tư một số dự án là không đúng với quy định hiện hành. Ban quản lý dự án phảido chủ đầu tư thành lập để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án, nên Ban quảnlý dự án không thể đồng thời là chủ đầu tư.

Với những ý kiếnnêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc:

- Xem xét lại việcxác định chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốnODA) theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trênnguyên tắc chủ đầu tư là đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình. Đối vớidự án cấp nước thực hiện theo quy định của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; đối với dựán thoát nước đô thị và khu công nghiệp thực hiện theo quy định của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.

Trường hợp đơn vịquản lý, sử dụng không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì Uỷ ban nhân dân tỉnhgiao cho Sở chuyên ngành thích hợp làm chủ đầu tư; đơn vị quản lý, sử dụng phảicử người tham gia cùng đơn vị được giao làm chủ đầu tư để quản lý thực hiện dựán và nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Sắp xếp lại cácBan quản lý dự án theo quy định của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ,hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 và vănbản giải thích của Bộ Xây dựng số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007; (Nghị định số131/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của BộKế hoạch và Đầu tư, đối với dự án sử dụng vốn ODA) theo nguyên tắc Ban quản lýdự án do chủ đầu tư thành lập giao nhiệm vụ và quyền hạn; Ban quản lý dự ánkhông làm chủ đầu tư các dự án.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quanchuyên môn nghiên cứu rà soát lại các văn bản đã ban hành trình Uỷ ban nhân dântỉnh các phương án xử lý những bất cập không đúng với quy định của pháp luật hiệnhành.

Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phản ánh về Bộ Xây dựng đểđược xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên