THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 720/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục 02 dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3228/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 02 dự án sau do Chương trình Pháttriển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ:

- Dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trongkhu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế", do Bộ Ngoạigiao thực hiện. Tổng kinh phí của Dự án là 5.000.000 USD (trong đó Qũy tín thácnước ngoài Cambridge là 1.170.000 USD và tài trợ của UNDP là 3.830.000 USD).

- Dự án "Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tếxã hội thời kỳ 2011-2020", do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Tổng kinhphí viện trợ không hoàn lại của UNDP là 1.998.400 USD

2. Vốn đối ứng cho các Dự án được bố trí trong dự toán ngânsách hàng năm của các cơ quan thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngânsách Nhà nước.

3. Căn cứ đề cương các Dự án, Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạchvà Đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt ký kết kế hoạch hoạt động hàng năm(AWP) theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai kế hoạch chung và các Dự ánhợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành. Trong quá trìnhxây dựng và triển khai thực hiện Dự án, Bộ Ngoại giao tiếp thu và thực hiện cácý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 2394/BTC-TCĐN ngày 03/3/2008, đặcbiệt là cần phải thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo thạc sỹvà tiến sỹ trong dự án theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiếntrên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý việntrợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);- PTTg Phạm Gia Khiêm;- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KGXV, KTTH, TTĐT;- Lưu: Văn thư, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm