BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 721/TCHQ-GSQL
V/v: ghi nhãn mặt hàng rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Tấn Khoa
(Đ/c: 290 đường Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 04/2008TK ngày18/01/2008 của Công ty đề nghị hướng dẫn ghi nhãn mặt hàng rượu nhập khẩu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc ghi nhãn hàng hóa xuất nhập khẩuvà lưu thông trong nước phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CPngày 30/8/2006, Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 và số 14/2007/TT-BKHCNngày 25/07/2007 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2006/NĐ-CP các văn bảnhướng dẫn có liên quan, trong đó có các quy định cụ thể là:

- Xuất xứ hàng hóa là nội dung bắtbuộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa (Điều 11 Nghị định số 89).

- Nhãn chính của hàng nhập khẩuchưa thể hiện đầy đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãnphụ (Khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 89).

- Nội dung ghi nhãn kể cả nhãn phụphải trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa (Điều 10 của Nghị định số 89).

- Trường hợp nhãn hàng hóa ghi thiếuhoặc ghi không đúng quy định thì phải bổ sung nội dung ghi thiếu hoặc xóa bỏ nộidung ghi sai (Điểm 4c Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ).

Theo trình bày của Công ty tại côngvăn trên thì nội dung ghi nhãn mặt hàng rượu Grey Goose Vodka đã không thống nhấtvề thông tin xuất xứ hàng hóa. Căn cứ các quy định pháp luật dẫn trên, Công tycó thể sử dụng nhãn phụ để thể hiện nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt mà nhãnchính chưa có, nhưng không được dùng để đính chính lại nội dung đã ghi sai trênnhãn chính. Nhãn phụ phải phản ánh đúng nội dung tương ứng trên nhãn chính.Nhãn phụ cũng như nhãn chính phải thể hiện xuất xứ đúng của hàng hóa. Trường hợpnhãn chính có nội dung ghi sai thì phải xóa bỏ sao cho không thể phục hồi lạiđược.

Đề nghị Công ty thực hiện đúng cácquy định pháp luật và nội dung hướng dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Thương mại Tấn Khoa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT; GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc