THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 721/TTg-KTN
V/v: giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 2131/BGTVT-CGĐ ngày 03 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Xâydựng (công văn số 713/BXD-HĐXD ngày 17 tháng 4 năm 2008), của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 2827/BKH-KCHT &ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2008), của Bộ Tàinguyên và Môi trường (công văn số 1478/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 25 tháng 4 năm 2008)về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án xâydựng giao thông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trên cơ sở các quy hoạch có liênquan, thực hiện tốt công tác chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư phục vụ côngtác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án trên địa bàntheo quy định hiện hành.

Phối hợp với các Bộ, ngành liênquan, xây dựng kết hoạch giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn trongquá trình triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, làm cơ sở ứng vốn triểnkhai trước việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, bàn giao mặt bằng cho cácdự án trước khi khởi công.

2. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 6 năm 2008 cóvăn bản báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung cácvăn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác đền bù,giải phóng mặt bằng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải