ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7219/SYT-QLD-NVY
V/v Dự trù thuốc gây nghiện & thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc năm 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập;
- Bệnh viện Quận Huyện;
- Bệnh viện ngoài công lập;
- Các đơn vị điều dưỡng thương binh, bệnh viện, các phòng khám bệnh tư, các cơ sở y tế ngành đóng trên địa bàn.

Nhằmđảm bảo thực hiện đúng các quy định về dự trù, báo cáo sử dụng thuốc gâynghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc theo Quy chế;

Sở Ytế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở việc thực hiện các quy định trongQuy chế quản lý thuốc gây nghiện và Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, cụthể như sau:

I.DỰ TRÙ NĂM 2009:

Hàngnăm các đơn vị có nhu cầu sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chấtdùng làm thuốc đều phải lập dự trù theo quy định tại Mẫu số 2 đính kèm theo Quychế Quản lý thuốc gây nghiện và Mẫu số 2 đính kèm theo Quy chế quản lý thuốchướng tâm thần.

Khilàm dự trù thuốc gây nghiện nếu số lượng vượt quá mức so với năm trước thì đơnvị dự trù phải giải thích rõ lý do.

Thờigian gởi dự trù: trước ngày 25/12/2008 (thời gian quy định của Quy chế).

II.BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC NĂM2008:

Cácđơn vị có sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốcphải kiểm kê tồn kho, báo cáo theo quy định tại Mẫu số 8 đính kèm theo Quy chếquản lý thuốc gây nghiện và Mẫu số 8 đính kèm theo Quy chế quản lý thuốc hướngtâm thần.

Khilàm dự trù thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc nếu số lượng vượt quámức so với năm trước thì đơn vị dự trù phải giải thích rõ lý do.

Thờigian gởi báo cáo: trước ngày 15/1/2009 (thời gian quy định của Quy chế).

Lưuý: Những đơn vị không có báo cáo tồn kho năm 2008 thì việc xem xét dự trù chonăm 2009 bị hoãn lại chờ khi có báo cáo đầy đủ mới xét duyệt.

Đềnghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy chế nêutrên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLD;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan