THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/TTg-KTN
V/v thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2162/BGTVT-TCCB ngày 4 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4635/BCT-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2805/BKH-KCHT &ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2008) về việc thành lập Ban Chỉ đạoNhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọngđiểm ngành giao thông vận tải (bao gồm cả dự án đường Hồ Chí Minh), thay choviệc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Phâncông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Nội vụ và cáccơ quan liên quan đề xuất Thành viên Ban Chỉ đạo, kèm theo danh mục cụ thể cácdự án trọng điểm thuộc phạm vi của Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng;- Các Phó TTg Chính phủ;- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, KTTH, TH, ĐP, NC, QHQT, TKBT, TTĐT;- Lưu: Văn thư, KTN (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng