VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7235/VPCP- CN
V/v tổ chức hội nghị an toàn giao thông toàn quốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Xét đề nghị của Ủy ban An toàngiao thông Quốc gia (văn bản số 525/UBATGTQG ngày 07 tháng 12 năm 2007) về việctổ chức hội nghị an toàn giao thông toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Antoàn giao thông Quốc gia tại văn bản nêu trên. Thời gian tổ chức hội nghị sẽthông báo sau.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ,
các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý