THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 724/TTg-QHQT
V/v công hàm trao đổi về viện trợ học bổng CP Nhật Bản

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 3771/BKH-KHĐN ngày 31 tháng 5 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Công hàm traođổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 476.000.000 Yên của Chính phủ NhậtBản cho dự án "Học bổng phát triển nguồn nhân lực" do Bộ Kế hoạch và Đầutư trình tại công văn nói trên.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Giáo dụcvà Đào tạo thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm trao đổi này với đại diện Chínhphủ Nhật Bản./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: KG, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(2). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm