BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7244/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhân lực;
(Địa chỉ: 125 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội)
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 209/ĐN-CT ngày 4/12/2007 của Công ty phát triển công nghệ tinhọc và cung ứng nhân lực về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vềviệc xử lý nợ phạt chậm nộp thuế đối với hàng hóa nộp thuế bằng vốn ngân sáchnhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 hướng dẫnthực hiện và Tổng cục Hải quan có công văn số 2230/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2007hướng dẫn tiếp tục xử lý miễn phạt đối với các lô hàng được ngân sách cấp tiềnnộp thuế (nội dung hai văn bản không có gì khác nhau). Do đó, yêu cầu Cục Hảiquan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc, đối chiếu với thời điểm đăng kýtờ khai để áp dụng văn bản theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Phát triển công nghệ tin học và cung ứng nhânlực, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An