BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7248/TCHQ-KTTT
V/v: xác định trị giá xe máy nk

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: CụcHải quan Lạng Sơn

Trảlời công văn số: 1883/HQLS-NV ngày 4/12/2007, công văn số: 1935/HQLS-NV ngày13/12/2007 của Cục Hải quan Lạng Sơn về giá tính thuế xe máy hiệu Stream Pridedo Trung Quốc sản xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xemáy hiệu Stream Pride 125 do Trung Quốc nhập khẩu qua Cục Hải quan Lạng Sơn tạitờ khai số 5248/NKD ngày 13/8/2007 có giá khai báo 250USD/chiếc là mặt hàngtương tự loại xe do Trung quốc sản xuất hiệu Honda @ Stream 125 và SDH 125 đãđược Tổng cục cung cấp dữ liệu giá tại công văn số 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006có giá từ 620 USD – 650 USD/chiếc. Tại dữ liệu GTT22 có mặt hàng tương tự đãxác định giá là xe máy SCR110-WH110T có giá 532 USD/chiếc tại tờ khai 84/NKDngày 14/6/2007 thuộc Cảng Sài Gòn Khu vực I. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hảiquan Lạng Sơn thì mặt hàng này đã điều chỉnh giá 461 USD/chiếc và đến nay gần 4tháng nhưng vẫn chưa thấy dữ liệu tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị.

Đểđảm bảo việc kiểm tra xác định giá tính thuế đúng quy định, Tổng cục Hải quanyêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn :

1.Gửi toàn bộ hồ sơ và báo cáo việc tham vấn, bác bỏ, cơ sở xác định giá lô hàng461 USD/chiếc và giải thích cơ sở không xác định lô xe máy loại 50cc.

2.Kiểm tra lại việc cập nhật dữ liệu tại Chi cục Hải quan Hữu Nghị về giá tínhthuế lô hàng trên, đồng thời xem xét việc cập nhật tại các Chi cục để thực hiệntheo đúng quy định.

3.Căn cứ các thông tin có sẵn tại đơn vị trên hệ thống GTT22, internet, do Tổngcục Hải quan cung cấp … để xem xét mức giá khi xác định giá được chính xác.Trường hợp mặt hàng mới phát sinh dữ liệu tại địa phương thì phải có văn bảngửi Tổng cục Hải quan để được cung cấp thông tin phục vụ việc tham vấn và xácđịnh giá theo đúng các nguyên tắc đã quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An