VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7251/VPCP-QHQT
V/v tham dự họp SOM-CLVM tại Phnôm Pênh

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giaotại văn bản số 4329/TTr-BNG-THKT ngày 12 tháng 12 năm 2007 về việc tham dự cuộchọp SOM bốn nước Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam tại Phnôm Pênh, Phó Thủtướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Ngoạigiao tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý,
- Các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý