VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7253/VPCP-DK
V/v Giá khí dầu mỏ Bạch Hổ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 7216/DKVN-TCKT ngày 28 tháng 11 năm 2007 về việc điều chỉnh tăng giá khí ẩm mỏBạch Hổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Trước mắt chưa tăng giá mỏ Bạch Hổ năm 2007. Giao Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu,đề xuất trình Thủ tướng lộ trình điều chỉnh giá khí ẩm Bạch Hổ phù hợp để thựchiện từ đầu năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn,
Các Vụ: KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK (4).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn