VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7260/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị Thường niên WEF 2008 tại Davos

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng,Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (công thư ngày 03 tháng 12 năm 2007) vềviệc tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2008, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Phó Thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hải tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tổ chứctại Davos, Thụy Sĩ từ ngày 23 đến 27 tháng 01 năm 2008 và đại diện Việt Nam dựSự kiện ASEAN tổ chức bên lề Hội nghị Thường niên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để cơ quan biết và triển khai thực hiện (công văn này thay thế công văn số 6874/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn;
Vụ TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn