BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7261/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận nghĩa vụ nộp thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cổ phần dệt 10 -10
(Số 9/253 – Phố Minh Khai – Hà Nội)

Trảlời công văn số 226/CV ngày 7/11/2007 của Công ty cổ phần dệt 10 -10 về đánhgiá việc thực hiện công tác xuất nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/Về thực hiện công tác xuất nhập khẩu: Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 10/11/2007:

-Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: 41.790.493 USD;

-Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: 73.813.462 USD;

2/Về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế:

Căncứ tra cứu trên mạng quản lý nợ thuế KT559 ngày 27/12/2007 tại Tổng cục Hảiquan: Công ty còn nợ thuế trong thời gian ân hạn tại Cục Hải quan Hà Nội và HảiPhòng, số tiền 14.415.915.664 đồng.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dệt 10 -10 được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng