BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7264/TCHQ-GSQL
V/v tiếp tục chấn chỉnh quản lý hàng gia công, hàng SXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Qua theo dõi hoạt động gia cônghàng hóa cho thương nhân nước ngoài, nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuấtkhẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy các Cục hải quan đã làm tốt công tác quản lýcủa mình; tuy nhiên, vẫn còn một số Cục Hải quan chưa làm tốt công tác theo dõi,đôn đốc doanh nghiệp thực hiện, dẫn đến tình trạng còn nhiều hợp đồng gia công,tờ khai hàng sản xuất xuất khẩu quá hạn chưa thanh khoản, dẫn đến tồn đọng vềthuế, mặc dù Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn xử lý tại văn bản số 433/TCHQ-GSQLngày 31/1/2005 và văn bản số 1301/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2007.

Để chấm dứt tình trạng tồn đọngnêu trên và tìm các giải pháp xử lý dứt điểm trong năm 2008, ngày 30/11/2007, Tổngcục Hải quan đã tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp nghiệp vụquản lý đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài và nhập nguyên liệuđể sản xuất hàng xuất khẩu”.

Trên cơ sở ý kiến tham gia củamột số Cục Hải quan (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Cần Thơ), Tổngcục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Tiếp tục thực hiện theo nộidung hướng dẫn tại công văn số 433/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2005, công văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2007; ngoài ra, cần thực hiện ngay một số công việc sau:

- Rà soát, phân tích số lượnghợp đồng gia công, tờ khai hàng sản xuất xuất khẩu còn tồn đọng theo từng nguyênnhân (giải thể, phá sản; tạm ngừng hoạt động; chây ỳ; mất tích, không tìm thấy địachỉ; đang khởi tố vụ án…) và số thuế còn tồn đọng của từng hợp đồng, từng tờkhai để có phương án xử lý phù hợp với quy định của từng thời kỳ.

- Từ thực trạng tồn đọng tại mỗiđơn vị, làm rõ trách nhiệm ở từng cấp, từ công chức theo dõi thanh khoản, lãnhđạo Chi cục; Phòng nghiệp vụ, lãnh đạo Cục; trên cơ sở đó đánh giá những việc đãlàm được, những việc chưa làm được, những bài học cần nghiêm túc rút kinhnghiệm trong việc để tồn đọng kéo dài.

2. Cần tập trung thời gian, nhânlực để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng trước 30/9/2008. Trong Quý I/2008,các đơn vị cần chủ động thực hiện các nội dung:

- Rà soát tổng số hợp đồng gia công,tờ khai hàng sản xuất xuất khẩu còn tồn đọng theo yêu cầu tại điểm 1 trên.

- Khẳng định sẽ giải quyết dứt điểmđược bao nhiêu trường hợp?

- Còn bao nhiêu trường hợp bấtkhả kháng không thể giải quyết được, đề xuất chuyển cơ quan chức năng xử lý tiếp.

- Báo cáo kết quả về Tổng cụcHải quan (Vụ Giám sát quản lý).

Đơn vị Hải quan nào không tính cựcthực hiện đôn đốc thanh khoản hoặc tiếp tục để tồn đọng đối với các hợp đồnggia công, tờ khai hàng sản xuất xuất khẩu mới thì đơn vị đó chịu trách nhiệm vàsẽ bị trừ thi đua hàng năm.

Đối với các đơn vị Hải quan quảnlý nhiều hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu nhưng chưa ứng dụng công nghệthông tin trong công tác thanh khoản thì khẩn trương áp dụng công nghệ thôngtin từ năm 2008

Thực hiện chế độ báo cáo kết quảxử lý tồn đọng theo hướng dẫn tại điểm II.1.6, công văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày2/3/2007 của Tổng cục Hải quan.

3. Biện pháp xử lý cụ thể:

a. Đối với doanh nghiệp giải thể,phá sản theo đúng trình tự luật định nhưng còn nguyên liệu dư thừa, máy móc,thiết bị thuê mượn gia công chưa xuất khẩu, Chi cục Hải quan nơi quản lý hợpđồng gia công thực hiện:

- Liên hệ với Cục thuế địaphương, cơ quan đăng ký kinh doanh, theo dõi trên báo chí và áp dụng các biệnpháp khác để cập nhật thông tin về các doanh nghiệp giải thể.

- Tính thuế đối với nguyên liệu,vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn chưa tái xuất để thực hiện việc đốichiếu nợ thuế

- Việc hoàn thành nghĩa vụ nộpthuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54Luật quản lý thuế, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản doanhnghiệp.

b. Đối với doanh nghiệp không tìmthấy địa chỉ, mất tích (doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nhưng không thực hiệnthủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật), còn nguyên liệu, vật tưdư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn, Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng giacông thực hiện:

- Tính thuế, ra quyết định truythu thuế đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn chưatái xuất; đưa số thuế phải truy thu vào danh sách nợ thuế quá hạn;

- Thực hiện truy thu thuế;

- Người chịu trách nhiệm hoàn thànhnghĩa vụ thuế trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Điều 54 LuậtQuản lý thuế; điểm II.2, phần K Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính.

Trường hợp đã áp dụng các biệnpháp cần thiết nhưng người chịu trách nhiệm hoàn hành nghĩa vụ nộp thuế vẫn cốtình không nộp thuế thì chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để truy cứu tráchnhiệm hình sự về tội trốn thuế theo quy định.

c. Đối với doanh nghiệp chây ỳnhưng vẫn còn hoạt động:

Trường hợp đã áp dụng tất cả cácbiện pháp xử lý theo quy định (như nhiều lần mời doanh nghiệp đến làm việc hoặcthông báo bằng văn bản nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình chây ỳ trong việc thanhkhoản) thì thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 93, Điều 101 Luật quản lýthuế; Điều 43 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ về xử lývi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vựchải quan. Nếu sau khi đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng doanh nghiệp vẫn cốtình chây ỳ, không thanh khoản thì chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để truy cứutrách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo quy định.

d. Đối với doanh nghiệp tạm ngừnghoạt động:

Căn cứ theo quy định tại Điều156 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 củaChính phủ về đăng ký kinh doanh, thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số thuếcòn nợ, thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện các hợp đồng đã ký vớikhách hàng… trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

Trường hợp hết thời hạn tạm ngừnghoạt động nhưng doanh nghiệp vẫn không thực hiện các nghĩa vụ nêu trên thì xửlý như đối với các doanh nghiệp chây ỳ tại điểm c trên.

e. Đối với doanh nghiệp đang bịkhởi tố: Chờ kết luận của cơ quan điều tra để xử lý tiếp đối với nguyên liệu dưthừa, máy móc, thiết bị thuê mượn;

g. Đối với những tờ khai còn tồnđọng do vướng mắc về chứng từ thanh toán thì xử lý như sau:

- Đối chiếu kỹ với hướng dẫn tạiphụ lục hướng dẫn về chứng từ thanh toán ban hành kèm theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính, nếu thuộc thẩm quyền của Cục hải quan thì nhanh chóng xử lý dứtđiểm.

- Trường hợp nào chưa được quy địnhtại các văn bản hiện hành hoặc vượt quá thẩm quyền xử lý của Cục Hải quan thì tậphợp, báo cáo cụ thể về Tổng cục để được hướng dẫn xử lý.

Riêng đối với Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh, nơi có nhiều hợp đồng gia công còn tồn đọng cần chủ động khắc phục;nếu cần thiết, Tổng cục Hải quan sẽ hỗ trợ về nghiệp vụ, nhân lực để giải quyếtdứt điểm trong năm 2008.

4. Về kiểm tra định mức:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5295/TCHQ-GSQL ngày3/11/2004 của Tổng cục Hải quan.

5. Vụ Giám sát quản lý cần đánhgiá, kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục nhưng íttổ chức kiểm tra, đôn đốc Hải quan địa phương xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng,còn để dây dưa kéo dài.

Quá trình thực hiện nếu có vướngmắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Vụ Giámsát quản lý) để có chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trương Chí Trung (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST-BTC (để phối hợp);
- Các Cục, Vụ nghiệp vụ thuộc Tổng cục;
- Trang website TCHQ;
- Lưu VP, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc