VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7266/VPCP-NN
V/v lập Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 1526/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 8623/BKH-KTNN ngày 23 tháng 11 năm 2007), Tài chính (công văn số 16612/BTC-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 3301/BNN-ĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2007), về việc lậpDự án đầu tư củng cố, nângcấp đê Tả sông Hồng, đoạn K76+894 đến K127+400 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo lập,tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê Tả sông Hồng,đoạn K76+894 đến K127+400 sau khi có ý kiến thỏa thuận về kỹ thuật của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó cần làm rõ sự phù hợp với quy hoạchthủy lợi, chống lũ và giao thông trong vùng; tính cấp thiết, tính khả thi về kỹthuật và cơ chế huy động vốn đầu tư để thực hiện Dự án trên.

2. Sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn xem xét, xử lý vốn hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhHưng Yên và các cơ quan biết liên quan, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn,
Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn