VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7267/VPCP-NN
V/v kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 3192/UBND-CN ngày 2 tháng 11 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 8783/BKH-KTĐP &LT ngày 29 tháng 11 năm 2007), Tài chính (côngvăn số 16026/BTC-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn (công văn số 3302/BNN-ĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2007) về việc hỗ trợkinh phí đầu tư Dự án công trình kè chống sạt lở bờ Tây sông Ba, đoạn qua thịxã Ayunpa và Dự án công trình kè chống sạt lở sông Ba, đoạn qua thị xã An Khê,tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát, hoàn tấtthủ tục đầu tư Dự án công trình kè chống sạt lở bờ Tây sông Ba, đoạn qua thị xãAyunpa và Dự án công trình kè chống sạt lở sông Ba, đoạn qua thị xã An Khê theoquy định; sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các hạng mục cấp bách làm trước; tổchức thẩm định, phê duyệt các Dự án trên sau khi có ý kiến thỏa thuận về kỹthuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về nguồn vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủđộng sử dụng vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm của Tỉnh và huyđộng các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốnbổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương trong dự toán ngân sách hàng nămcủa tỉnh Gia Lai để hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhGia Lai và các cơ quan biết liên quan, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn,
Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn