BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 729/TCT-KK
V/v: Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm nộp quý.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời Công văn số 2292/CT-TTHTngày 10/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn kê khai thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp quý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

1. Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, thì:

“1. Doanh thu để tính thuế thunhập doanh nghiệp được xác định như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuếlà toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá,phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền.

a) Đối với cơ sở kinh doanh nộpthuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồmthuế giá trị gia tăng...

b) Đối với cơ sở kinh doanh nộpthuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanhthu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng...”.

Căn cứ theo quy định tại Thôngtư số 134/2007/TT-BTC nêu trên, cách xác định doanh thu tính thuế TNDN tạm nộpquý đối với các trường hợp cụ thể sau:

- Đối với chỉ tiêu [10] trên Tờkhai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01A/TNDN và mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theoThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảnlý thuế:

+ Cơ sở kinh doanh khôngcó các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Doanh thu thực tế phát sinh được xác địnhtheo doanh thu trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) các tháng trong quý củacơ sở kinh doanh.

+ Cơ sở kinh doanh có cácxí nghiệp, chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc: Doanh thu thực tế phát sinhlà toàn bộ doanh thu trong quý của cả cơ sở kinh doanh chính và doanh thu củacác đơn vị, chi nhánh phụ thuộc báo sổ.

+ Văn phòng Tổng công ty,công ty không trực tiếp kinh doanh kê khai nộp thuế TNDN cho các đơn vị hạchtoán phụ thuộc báo sổ thì doanh thu thực tế phát sinh là doanh thu chưa có thuếGTGT (đã trừ doanh thu luân chuyển nội bộ) của các đơn vị phụ thuộc báo sổ.

+ Cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (không thuộcphạm vi điều chỉnh của Luật thuế GTGT): Doanh thu thực tế phát sinh là doanhthu của hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

+ Cơ sở kinh doanh vừa sản xuất,kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT, vừa không chịu thuế GTGT: Doanh thuthực tế phát sinh bao gồm doanh thu trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)các tháng trong quý của cơ sở kinh doanh và doanh thu của hàng hoá, dịch vụkhông thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

+ Một số khoản doanh thu kê khaithuế GTGT nhưng không xác định là doanh thu để tính thuế TNDN tạm nộp theo quý:Nội dung này đã được quy định rõ tại Điểm 3, Mục II, Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

- Đối với chỉ tiêu [11] trên Tờkhai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC nêu trên: Doanh thu thực tế theo thuế suất chung là tổng doanhthu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế của các hoạt động chịu thuế suất thuếTNDN chung.

- Đối với chỉ tiêu [12] trên Tờkhai thuế TNDN tạm tính mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC nêu trên: Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi là tổngdoanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế của các dự án đủ điều kiện đượcáp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

2. Căn cứ để xác định tổng thunhập chịu thuế TNDN và tổng doanh thu của năm trước liền kề:

- Tổng thu nhập chịu thuế TNDN:Căn cứ trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trước để xác định tổng thu nhập chịuthuế TNDN bằng tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ.

- Tổng doanh thu: Số liệu đểtính chỉ tiêu này được lấy từ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèmtheo Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm trước và được xác định bằng doanh thubán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trừ đi (-) các khoản giảm trừ doanh thu cộng với(+) doanh thu hoạt động tài chính cộng với (+) thu nhập khác.

3. Căn cứ xác định tỷ lệ thu nhậpchịu thuế trên doanh thu trong một số trường hợp đặc biệt:

- Trường hợp cơ sở kinh doanhnăm trước bị lỗ hoặc mới thành lập: Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thựctế của kỳ tính thuế và dự kiến cả năm để xác định tỷ lệ TNDN tạm nộp quý (saukhi đã trừ số chuyển lỗ năm trước theo quy định, nếu có).

- Trường hợp năm trước cơ sởkinh doanh có chuyển lỗ, năm nay vẫn còn chuyển lỗ tiếp: Thu nhập chịu thuếTNDN để xác định tỷ lệ tạm nộp trong năm là Tổng thu nhập chịu thuế TNDN (đã trừchuyển lỗ) và số liệu lấy từ Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm trước.

- Trường hợp năm trước cơ sởkinh doanh có chuyển lỗ, năm nay đã hết quyền chuyển lỗ: Thu nhập chịu thuếTNDN để xác định tỷ lệ tạm nộp trong năm là tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưatrừ chuyển lỗ của năm trước.

4. Điều chỉnh thu nhập chịu thuếtrên doanh thu: Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong6 tháng đầu năm của cơ sở kinh doanh có sự thay đổi lớn dẫn đến tỷ lệ thu nhậpchịu thuế trên doanh thu biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với tỷ lệthu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước (hoặc so với tỷ lệ tạm nộp dựkiến đầu năm đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, cơ sở kinh doanh năm trướcbị lỗ) thì phải điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp của 2 quý cuối năm.

Hồ sơ điều chỉnh gồm: Công văn đềnghị điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, lý do điều chỉnh, cáchtính tỷ lệ điều chỉnh và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (nếu có). Công văngiải trình chỉ cần gửi 01 lần kèm theo Bản xác định số thuế TNDN tạm nộp củaquý III.

5. Áp dụng mẫu tờ khai thuế TNDNtạm nộp quý:

Theo quy định tại điểm3, Mục III, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì: “Hồ sơ khai thuế thu nhập doanhnghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp người nộp thuế không kêkhai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuếthu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tưnày...”.

Theo quy định tại Thông tư số134/2007/TT-BTC nêu trên, thì:

+ Mục I Phần B quyđịnh: “... Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch...”.

+ Điểm 1, Phần H quyđịnh: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báovà áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi”.

Căn cứ các quy định trên, cơ sởkinh doanh chỉ được lựa chọn sử dụng một mẫu tờ khai thuế TNDN tạm nộp quý mẫusố 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN để kê khai, nộp thuế TNDN trong cùng một nămtài chính tính thuế. Trong quá trình hoạt động, cơ sở kinh doanh phải căn cứtình hình thực tế tại cơ sở để lựa chọn mẫu tờ khai thuế TNDN tạm nộp quý phù hợpáp dụng thống nhất trong năm.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: CS, PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến