BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 7299/BGDĐT-GDTrH
V/v Phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2008-2009

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiệnnhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2008-2009, Bộ GDĐT hướng dẫn việc thực hiệnKhung phân phối chương trình các môn học và hoạt động giáo dục của cấp trunghọc cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) như sau:

A. VỀKHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GDĐT

I. VỀ ĐỔI MỚICÁCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục đích,yêu cầu

a) Mục đích:

Tăng cườngphân cấp quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủđộng cho các địa phương trong việc tổ chức dạy học cho phù hợp với các loạihình trường học (công lập, ngoài công lập), trình độ học sinh và đặc điểm địalý, kinh tế - xã hội của các vùng miền.

b) Yêu cầu:

Bảo đảm sựthống nhất cần thiết trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục của các cấphọc, kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chươngtrình cấp học và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quảrèn luyện, học tập của học sinh.

2. Nội dungcủa Khung phân phối chương trình

Khung phânphối chương trình (KPPCT) mỗi cấp học do Bộ GDĐT ban hành gồm 2 phần: (A) Hướngdẫn sử dụng PPCT; (B) Khung PPCT.

Từ năm học2007-2008 vừa qua, Bộ GDĐT chỉ ban hành KPPCT (có kèm theo PPCT để tham khảo),quy định thời lượng cho từng phần Chương trình (chương, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó quy định thời lượng luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thựchành và kiểm tra định kỳ tương ứng.

Thời lượngquy định tại KPPCT áp dụng cho những trường chỉ học 1 buổi/ngày, thời lượngdành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác làquy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện Chương trình đến thời điểm kết thúc họckỳ I và kết thúc năm học là quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS,THPT trong cả nước.

II. NHỮNGĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ KPPCT CẤP THCS

1. Thời lượngdạy học tự chọn

Thời lượngdạy học tự chọn ở tất cả các lớp của cấp THCS là 2 tiết/tuần, tổ chức dạy họcchung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏhơn nhưng vẫn phải bảo đảm thời lượng dạy học).

2. Sử dụngthời lượng dạy học tự chọn

Sử dụng thờilượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:

a) Chọn 1trong 3 môn học, hoạt động giáo dục: Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông vớithời lượng 2 tiết/tuần (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy họctự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần).

b) Dạy họccác chủ đề nâng cao (CĐNC), chủ đề bám sát (CĐBS):

- CĐNC: CácSở GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu CĐNC, dùng cho cấp THCS (tài liệuCĐNC sử dụng cho cả giáo viên và học sinh) và quy định cụ thể PPCT dạy học cácCĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của môn học đó. Các Phòng GDĐT đôn đốc,kiểm tra việc dạy học các CĐNC.

- CĐBS: Dạyhọc tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng,không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh. Hiệu trưởng các trường THCSchủ động lập Kế hoạch dạy học các CĐBS theo hướng dẫn của các Phòng GDĐT (chọnmôn học; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy)cho từng lớp, kế hoạchnày ổn định trong từng học kỳ, trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên mônvà giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy CĐBS với sự hỗtrợ của tổ chuyên môn. Các trường THCS cần ưu tiên dành thời lượng dạy học tựchọn 2 tiết/tuần của các lớp ở cấp THCS để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiếnthức, kỹ năng của một số môn học.

III. NHỮNGĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ KPPCT CẤP THPT

1. Các mônhọc tự chọn của cấp THPT

a) Môn học tựchọn nâng cao của ban Cơ bản:

Có 2 cách tổchức dạy học môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản: Dạy học theo sách giáokhoa nâng cao hoặc dạy học theo sách giáo khoa chuẩn kết hợp với dạy học CĐNCcủa môn học đó.

b) Môn học tựchọn Ngoại ngữ 2.

2. Các chủ đềtự chọn của cấp THPT

a) Dạy họcCĐNC:

CĐNC chỉ có ở8 môn phân hóa và chỉ dùng cho ban Cơ bản. Thời lượng dạy học CĐNC của 8 mônhọc phân hoá là thời lượng chênh lệch giữa thời lượng dành cho chương trìnhchuẩn và chương trình nâng cao môn học đó trong Kế hoạch giáo dục THPT. Các SởGDĐT quy định PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của SGKC mônhọc đó. Bộ GDĐT ban hành tài liệu các CĐNC lớp 10, 11 và lớp 12 sử dụng chogiáo viên và học sinh.

b) Dạy họcCĐBS:

- Dạy học tựchọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổsung kiến thức nâng cao mới cho học sinh. Hiệu tr­ưởng các trường THPT lập Kếhoạch dạy học CĐBS (chọn môn học; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bàidạy)cho từng lớp, ổn định trong từng học kỳ trên cơ sở đề nghị của các tổ tr­ưởngchuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Bộ GDĐT banhành tài liệu CĐBS lớp 10, dùng cho giáo viên để tham khảo, không ban hành tàiliệu CĐBS lớp 11, 12. Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy CĐBS với sự hỗ trợcủa tổ chuyên môn.

B. VỀ BIÊNSOẠN VÀ THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

I. TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC SỞ GDĐT VÀ CÁC PHÒNG GDĐT

1. Ban hànhPPCT cụ thể cho các môn học và hoạt động giáo dục:

Căn cứ KPPCT,các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả CĐNC (nếu có) cho phùhợp, áp dụng chung cho các trường THCS, THPT thuộc thẩm quyền quản lý. Nếu xétthấy cần thiết, các trường THCS có thể đề nghị để Phòng GDĐT xem xét trình SởGDĐT, các trường THPT có thể trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT chophù hợp với đặc điểm cụ thể của trường (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, ký tên,đóng dấu).

Lưu ý: Cáctrường THCS, THPT có điều kiện bố trí giáo viên, bố trí kinh phí chi trả giờdạy vượt định mức cho giáo viên và có thể dạy học nhiều hơn 6 buổi/tuần (nhấtlà các trường ngoài công lập, trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nộitrú, trường phổ thông dân tộc bán trú,...), có thể đề nghị tăng thời lượng dạyhọc nhưng không vượt quá thời lượng học 2 buổi/ngày, trên cơ sở bảo đảm tiến độthực hiện chương trình mỗi học kỳ và cả năm học.

2. Hướng dẫnthực hiện và kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện ở các trường học:

Các Sở GDĐThướng dẫn thực hiện và kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện PPCT ở các PhòngGDĐT, các trường THCS, THPT. Các Phòng GDĐT hướng dẫn và kiểm tra, thanh tratình hình thực hiện PPCT ở các trường THCS.

II. TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC TRƯỜNG THCS, THPT

1. Tráchnhiệm của các trường THCS:

Nếu xét thấycần thiết, Hiệu trưởng các trường THCS có thể đề xuất việc cụ thể hoá PPCT chophù hợp trình Phòng GDĐT xem xét đề nghị Sở GDĐT phê chuẩn và tổ chức thựchiện.

2. Tráchnhiệm của các trường THPT:

Hiệu trưởngcác trường THPT căn cứ điều kiện thực tế, nếu xét thấy cần thiết, có thể đềxuất về cụ thể hoá PPCT cho phù hợp để đề nghị Sở GDĐT phê chuẩn và tổ chứcthực hiện PPCT đã được phê chuẩn.

Kèm theo côngvăn này có KPPCT các môn học và hoạt động giáo dục (trừ HĐGDHN giao cho các SởGDĐT hướng dẫn). Các Sở GDĐT xây dựng PPCT chi tiết áp dụng cho cấp THCS, THPT;KPPCT cũng đã được gửi qua e-mail của các Sở GDĐT, đồng thời đưa lên Websitecủa Bộ GDĐT (http//: www.moet.gov.vn). Các Sở GDĐT cần in kèm PPCT chi tiết vàoKPPCT để cung cấp cho các cơ quan quản lý giáo dục, các trường THCS, THPT vàgiáo viên sử dụng.

Nhận đượccông văn này, yêu cầu các Sở GDĐT triển khai thực hiện. Trong quá trình thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời với Bộ GDĐT (qua VụGDTrH) để giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Viện KHGD Việt Nam;
- Thanh tra Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Lê Quán Tần