BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 73/BXD-KTQH
V/v: quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 4916/BTNMT-KHTC ngày 12/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, điều23 Luật Xây dựng quy định: "Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lậpnhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị... đã được phê duyệt" và theoquy định tại khoản b, điều 43 mục 7 Nghị định 08/2005/NĐ-CP thì : "Uỷ bannhân dân các cấp lập kế hoạch vốn ngân sách hàng năm đối với đồ án quy hoạchxây dựng trong địa giới hành chính do mình quản lý."

Trong trường hợp này, dự án đầutư Trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường có quy mô 40 ha đã được Uỷ ban nhândân Thành phố chấp thuận chủ trương giao đất để thực hiện đầu tư. Do đó, đây làdự án đầu tư xây dựng công trình tập trung nên căn cứ tại điểm c, mục III,Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tưxây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷlệ 1/500 thuộc dự án do mình quản lý.

Chi phí lập quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷ lệ 1/500 được tính theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/2/2005của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựngvà được tính trong chi phí khác của tổng mức đầu tư dự án xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để Bộ Tài nguyên & Môi trường làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC, QHXD
PHÓ VỤ TRƯỞNGVương Anh Dũng