VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7308/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và In-đô-nê-xia

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1322/BC-BNG-CA2 -m ngày 07 tháng 12 năm 2007 về kết quả cuộc họp Tham khảo chínhtrị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và In-đô-nê-xia, Thủ tướngChính phủ giao Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn chỉnh Dự thảoChương trình Hành động thực hiện Tuyên bố chung giữa Việt Nam và In-đô-nê-xiavề Khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21, trình Thủ tướngCP cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký chính thức'

- Chủ trì, thúc đẩy đàm phán về phân định vùng đặc quyềnkinh tế với In-đô-nê-xia;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc vớiphía In-đô-nê-xia để giải quyết vấn đề ngư dân Việt Nam bị hải quânIn-đô-nê-xia bắt giữ;

- Thúc đẩy việc thiết lập cơ chế tham khảo chiến lược cấp Bộtrưởng Bộ Ngoại giao hai nước; chuẩn bị cho các kỳ họp tham khảo chính trị tớiđây giữa hai Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý