BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 731/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ đối với hàng sản xuất tại Việt Nam bán tại khu cách ly xuất cảnh sân bay Nội Bài

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố hà nội
- Công ty cổ phần dịch vụ hàng không
- Sân bay nội bài (nasco)

Trả lời công văn số 1574/CV-NASCO-TC ngày 27/12/2006 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) về việc thủ tục mở tờ khai hải quan đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bán phục vụ khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu vực cách ly sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Công ty không phải làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam khi đưa vào, đưa ra khu vực cách ly để bán lẻ cho khách xuất cảnh, quá cảnh. Công ty chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc kinh doanh của mình và tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.

2) Hải quan thực hiện các biện pháp giám sát, chống buôn lậu trong khu vực cửa khẩu theo chức năng. Trường hợp phát hiện Công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Hải quan tiến hành kiểm tra hàng hóa, các chứng từ, sổ sách liên quan đến hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền quy định.

3) Định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng, trên cơ sở báo cáo bán hàng hàng ngày, hàng tháng, Công ty sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu (ký hiệu HQ/2002-XK) để khai hàng hóa đã bán được trong tháng.

Nội dung khai các tiêu chí trên tờ khai như sau:

- Các tiêu chí 3, 4, 6, 7, 8, 19 không phải khai;

- Tiêu chí 1 khai: Công ty NASCO; tiêu chí 2 khai: Hành khách đi quốc tế; tiêu chí 5 khai: Xuất khẩu tại chỗ vào ô trống; tiêu chí 9 khai: Khu vực cách ly xuất cảnh sân bay Nội Bài; tiêu chí 10 khai: Bán lẻ trực tiếp; tiêu chí 11 khai: Theo quy định của Ngân hàng Việt Nam; tiêu chí 12 khai: Trực tiếp.

- Các tiêu chí 13, 14, 15, 16, 17, 18 khai chung: Theo Bảng kê bán lẻ hàng hóa hàng ngày theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Tiêu chí 21: Thay việc kiểm tra thực tế hàng hóa bằng kiểm tra nội dung Bảng kê bán lẻ hàng hóa hàng ngay để xác nhận vào ô 26 và ô 27.

4) Công ty có trách nhiệm thực hiện các quy định khác theo đúng nội dung công văn số 13799 BTC-CST ngày 07/11/2006 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và Công ty báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để xin chỉ đạo./.

i nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu