VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Số: 7319/VPCP-V .I
V/v xử lý việc báo nêu

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Bộ Tư pháp.

Xét báo cáo của Bộ Tư pháp tạivăn bản số 97/BC-BTP ngày 29 tháng 11 năm 2007 về việc khiếu nại thi hành áncủa ông Lê Hồng Thức, tỉnh Bình Thuận do Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sốra ngày 08 tháng 8 năm 2007 đã nêu, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiếnnhư sau:

Bộ Tư pháp chỉ đạo việc giảiquyết khiếu nại của ông Lê Hồng Thức về việc thi hành án nêu trên theo đúng quyđịnh của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân và trả lời báo Phápluật thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp, Bình Thuận;
- Thi hành án tỉnh Bình Thuận;
- Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: V.II, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy