VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 732/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh chủng loại xe ô tô của Dự án do tổ chức Wellcome Trust tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 376/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 01 năm 2008) về việc điều chỉnhchủng loại xe ô tô của Dự án do tổ chức Wellcome Trust tài trợ, Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý việc mua nhập khẩu 01 xe ôtô Toyota Prado thay cho 01 xe ô tô Ford Escape trong Dự án "Nghiên cứubệnh nhiễm trùng trầm trọng thường gặp ở Việt Nam" do tổ chức phi chínhphủ Wellcome Trust viện trợ cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc