VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7322/VPCP-DK
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn:số 6829/DKVN-KHCN ngày 13 tháng 11 năm 2007; số 7347/DKVN-KHCN ngày 04 tháng 12năm 2007 về Báo cáo kết quả Hội nghị Thường niên lần thứ 44 và Hội nghị BanLãnh đạo lần thứ 50 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khuvực Đông Nam Á (CCOP), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng cai tổ chức haiHội nghị CCOP "Hội nghị Thường niên lần thứ 46" và "Hội nghị BanLãnh đạo lần thứ 54".

2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì, phối hợp với cáccơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm tổ chức, nội dung Hội nghị và các công tácliên quan đến Hội nghị để thông báo trong kỳ họp Ban Lãnh đạo CCOP lần thứ 51tại Thái Lan.

3. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử ông Phùng Đình Thực,Tiến sỹ khoa học, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đảm nhiệm chức vụPhó Trưởng đại diện thường trực của Việt Nam tại CCOP kiêm Phó Trưởng Tiểu BanCCOP Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: NG, TN&MT, KH&CN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK (4b), Th. (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý