BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7331/BGTVT-QLXD
V/v: Tạm dừng thi công kè ta luy âm đoạn Km275+875 - Km276+005, dự án QL2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thuỷ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Ban QLDA 2

Xét văn bản số 328/PID3 ngày01/9/2008 của Ban QLDA 2 về việc thi công kè ta luy âm đoạn Km275+875 -Km276+005,Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng -Thanh Thủy. Sau khi xemxét văn bản số 1232/QLXD-GĐngày 22/9/2008 của Cục Quản lý XD & CLCTGT, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho tạm dừng xâydựng đoạn kè ta luy âm tại Km275+875 - Km276+005 theo đề xuất của Cục Quản lýXD & CLCTGT.

2. Ban QLDA 2 đôn đốc Nhà thầuđẩy nhanh tiến độ thi công đoạn kè Km273+630 - Km273+727,5 để hoàn thành theotiến độ quy định của Hợp đồng; Căn cứ theo khối lượng thực tế thực hiện đểnghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán công trình.

3. Giao Cục ĐBVN chỉ đạo đơn vịquản lý khai thác tiếp tục theo dõi vị trí chưa kè ta luy âm tại Km275+875 -Km276+005 trong quá trình khai thác, nếu thấy phần đất thải được đổ ra ngoài vịtrí xây kè không ổn định có nguy cơ làm sạt ta luy nền đường, thì bố trí vốn đểkè.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Vụ KHĐT, Vụ TC;
- Cục ĐBVN;
- Lưu VT, QLXD.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường