VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7334/VPCP-QHQT
V/v triển khai Thỏa thuận Việt Nam - Lào - Thái Lan về hoạt động vận tải du lịch đường bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7874/BGTVT-HTQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải các nước ASEAN tổ chức tại Xinh-ga-po ngày 02 tháng 11 năm 2007,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan xây dựng các vănbản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Thỏathuận giữa các Chính phủ các nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốcThái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hoạt động vận tải du lịchđường bộ với phía Lào và phía Thái Lan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 37

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý