VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Số: 7335/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động đầu tư không có xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạicông văn số 8616/BKH-TĐGSĐT ngày 23 tháng 11 năm 2007 về việc dự thảo Nghị địnhmới của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đối với hoạt động đầu tư không cóxây dựng công trình nhằm thay thế Nghị định số 52/1999/NĐ-CP Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương dự thảoNghị định nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kếhoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: XD, Tài chính, Công Thương, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Ban XDPL, các Vụ: QHQT, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN(5) 28

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý