BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 734/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công vănsố 15061/CT-HTr ngày 23/10/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp đối với Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 35 Mục IVPhần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầutư quy định ngành nghề, lĩnh vực “đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục,đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học” thuộc Danh mục lĩnh vực ưuđãi đầu tư.

Tại điểm 2b Mục IVPhần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế TNDN quy định:“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặtdây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môitrường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

...

b) Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theođối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, trường hợp Trường song ngữ quốc tế Horizon đang hoạt động kinhdoanh có dự án đầu tư mở rộng thành lập Chi nhánh Trường song ngữ quốc tếHorizon với ngành nghề kinh doanh là “giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáodục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông” - thuộc Danh mục lĩnh vực ưuđãi đầu tư thì được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Chi nhánhkhông được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương