BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7343/BGTVT-QLXD
V/v: Vị trí tuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội).

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Công ty Viễn thông Liên tỉnh

Bộ GTVT nhận được văn bản số 2457/VTN-BQL ngày 17/9/2008 của Công ty Viễn thông Liên tỉnh về việc đề nghịtuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội) lắp đặt trong phạm vi giải phóng mặtbằng của đường Láng – Hòa Lạc và nằm trong lộ giới của Quốc lộ 21A.

Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chínhphủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tưliên tịch số 07/2000/TTLT-BGTVT-TCBĐ ngày 11/12/2000 của Bộ GTVT và Tổng cụcBưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và các quy định hiện hành, BộGTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc chủ trương, cho phép bố trítuyến cáp quang Xuân Mai – C2 VTN (Hà Nội) trong phạm vi GPMB của Dự án mở rộngvà hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc (đi ngầm trong phạm vi hè đường) và nằmtrong lộ giới đường bộ của Quốc lộ 21A.

2. Công ty Viễn thông Liên tỉnh có trách nhiệm làm việc cụthể với các cơ quan quản lý trực tiếp: Cục Đường bộ Việt Nam, Khu QLĐB II, BanQLDA Thăng Long, Tư vấn và các đơn vị có liên quan khác để đảm bảo thống nhấtkhớp nối và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý, khai thác củacác dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả các dự án.

3. Khi công trình giao thông đường bộ được sửa chữa, mởrộng, cải tạo nâng cấp, Công ty Viễn thông Liên tỉnh - Chủ đầu tư chịu tráchnhiệm tiến hành di dời công trình bằng kinh phí của mình.

Căn cứ nội dung văn bản các đơn vị liên quan triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐBVN;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Khu QLĐB II;
- Lưu: VT, CQLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường