VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7343/VPCP-CN
V/v chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

Xét đề nghị của Bộ Công Thươngtại các văn bản số 2303/TTr-BCN ngày 23 tháng 05 năm 2007, số 1660/BCT-CNĐPngày 03 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc phê duyệtQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển công nghiệp trênđịa bàn 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghịcủa Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên về chính sách phát triển côngnghiệp trên địa bàn 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu để đưa vào nội dungdự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ pháttriển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộđến năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết,thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
-VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Website CP, các Vụ: KTTH, ĐP,
TH, NN, BXDPL;
- Lưu: VT, CN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý