VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7346/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị Tập đoàn Công nghiệpCao su Việt Nam (các tờ trình số 1662/TTr-CSVN ngày 08 tháng 11 năm 2007 và số 1848/TTr-CSVNngày 28 tháng 11 năm 2007), ý kiến các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển Công ty Lâm nghiệpvà Dịch vụ Giang Nam về làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Côngty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Namvà Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức thựchiện việc giao, nhận này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Phạm Viết Muôn