VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7348/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Thào Xuân Sùng đi thăm Bắc Lào

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Tỉnh ủy Sơn La;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Tỉnh ủy Sơn Latại văn bản số 1011/CV-TU ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh Sơn La Thào Xuân Sùng đi thăm Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Đồng ý Chủ tịch Hội đồng nhândân tỉnh Sơn La Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Lađi thăm các tỉnh Bắc Lào (Bò-Kẹo, U-đôm-xay, Luông-nậm-thà, Phong-xa-lỳ), từngày 18 đến ngày 27 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm,
Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy,
Kiều Đình Thụ, các Vụ: ĐP, NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy