BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7384/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2525/HQBD-NVngày 20/12/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về xử lý vi phạm khi thanhkhoản hàng hóa gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc thanh khoản hợp đồng giacông yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 10,phần 1 và mục VIII, phần 2 Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của BộTài chính. Theo đó, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan hoàn thànhviệc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản, doanh nghiệp phải làm thủ tục hảiquan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phếphẩm (nếu có);

Trường hợp qua kiểm tra hồ sơthanh khoản phát hiện có gian lận thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi viphạm của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xử lý như sau:

- Tiến hành truy thu thuế theoquy định tại phần H, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính;

- Xử lý vi phạm hành chính theoquy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ; Thông tưsố 62/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định97/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc