VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7398/VPCP-KTTH
V/v Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng Chính phủ đã nhận đượccông văn số 1303/BTTTT-PC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Thông tin và Truyềnthông gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị cho kết luận chính thức về Danh mục lĩnhvực độc quyền nhà nước. Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được văn bản của BộKế hoạch và Đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghịđịnh của Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực độc quyền nhà nước (công văn số 7520/BKH-PC ngày 15 tháng 10 năm 2007), ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (côngvăn số 2681/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 06 năm 2007) và ý kiến của Bộ Thông tin vàTruyền thông (công văn số 864/BTTTT-PC ngày 01 tháng 11 năm 2007), Văn phòngChính phủ đã tổ chức cuộc họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thôngtin và Truyền thông, Công Thương để thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chínhphủ. Sau khi phân tích các căn cứ pháp lý và thực tiễn, cuộc họp đã thống nhấtkhông đưa lĩnh vực thành lập nhà xuất bản và thành lập cơ quan báo chí vào Danhmục lĩnh vực độc quyền nhà nước (đạo lý của việc này đã được bàn kỹ trong cuộchọp có cán bộ của Quý bộ tham gia).

Ngày 05 tháng 12 năm 2007, Vănphòng Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung này và được Thủ tướngChính phủ đồng ý. Văn phòng Chính phủ đã có công văn xin ý kiến Thành viênChính phủ về việc ban hành Nghị định này theo quy định (công văn số 7234/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 12 năm 2007). Trên cơ sở ý kiến của các Thành viênChính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành Nghị định này và đó là kết luậncuối cùng của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản,
Website CP, các Vụ: TH, VX;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy