VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7408/VPCP-QHQT
V/v đàm phán với ADB về các văn kiện cho Khoản vay Dự án Thủy điện Sông Bung 4

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương.

Xét tờ trình của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại văn bản số 143/TTr-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2007 về việcthành lập đoàn đàm phán liên ngành Khoản vay Dự án Thủy điện Sông Bung 4 vayvốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đàm phán với ADB vềcác văn kiện dự án (Hiệp định vay, Hiệp định dự án) và các văn bản liên quankhác cho Dự án "Thủy điện Sông Bung 4" trên cơ sở Quyết định số 660/QĐ-EVN-HĐQT ngày 7 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lựcViệt Nam (EVN) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Sông Bung4. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 01 năm 2008 tại trụsở của ADB, Manila (Philippines).

2. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thươngvà Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theochức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB.

3. Đồng ý thành lập Đoàn đàmphán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mọi chi phí cho Đoànđàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ thông qua Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam. Chi phí cho các đại diện của EVN tham gia Đoàn đàm phán liên ngành sẽdo EVN đảm nhiệm.

4. Ủy quyền cho ông Lê MinhHưng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn đàm phán.

5. Bộ Ngoại giao cấp ủy quyềncho Trưởng đoàn đàm phán theo quy định.

6. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với cácBộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán vớiADB theo thời gian, địa điểm nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Nguyễn Quốc Huy, Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc