VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7419/VPCP-KTTH
V/v gia hạn Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn II

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét tờtrình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 144/TTr-NHNN ngày 19 tháng12 năm 2007 về việc gia hạn Hiệp định vay vốn Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồnggiai đoạn II (mã số 1855 VIE) với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); ý kiến củaBộ Tài chính tại văn bản số 115969/BTC-TCĐN ngày 26 tháng 11 năm 2007, Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 9124/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 12 năm 2007, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý gia hạn thời gian kết thúc Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn IInêu trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 và ngày khóa sổ khoản vay đến ngày 30tháng 6 năm 2010.

2. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt độngcủa Dự án, đảm bảo dự án được thực hiện đúng hạn và hiệu quả.

3.Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục gia hạn Hiệp định vaycho Dự án với ADB theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Vụ TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc