THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 743/TTg-QHQT
V/v Dự án phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc, Lào

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thương mại;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 3667/BKH-TĐ &GSĐT ngày 29 tháng 5 năm 2007 về Dự ánphát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc (Lào) của Công ty cổ phầnCao su Dầu Tiếng Việt Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp Giấy chứng nhậnđầu tư tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Dự án Đầu tư phát triển20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc của Công ty cổ phần Cao su Dầu TiếngViệt Lào. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhBình Dương và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơquan có liên quan phía bạn Lào chỉ đạo Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng ViệtLào triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao và đúng các quy định hiện hành củahai nước Việt Nam và Lào.


Nơi nhận:- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Các Vụ: NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng